a
您现在的位置:文学鉴赏 > 现代诗歌

秦西巴纵麑原文及翻译,注释赏析及写作背景中心思想

发布者:admin
日期:2019-07-09 11:49

秦西巴纵麑原文及翻译,注释赏析及写作背景中心思想

秦西巴纵麑原文孟孙猎而得麑,使秦西巴持归烹之。

麑母随之而啼,秦西巴弗忍,纵而予之。

孟孙归,求麑安在。 秦西巴对曰:其母随而啼,臣诚弗忍,窃纵而予之。 孟孙怒,逐秦西巴。

居一年,取以为子傅。

左右曰:秦西巴有罪于君,今以为子傅,何也?孟孙曰:夫一麑而不忍,又何况于人乎!另一版本鲁之贵人孟孙,猎得麑,使秦西巴持归。 其母随而鸣,秦西巴见其哀,纵而与之。 麑随母而去。 孟孙怒曰:吾猎得麑,尔纵之,何也?秦西巴曰:但不忍耳。

孟孙逐秦西巴。 居一年,召以太子傅。

左右曰:夫秦西巴有罪于君,今以为太子傅,何也?孟孙曰:夫秦西巴以一麑而不忍,又安能亏吾子乎?译文鲁国孟孙氏打猎得到一只幼鹿,派秦西巴带回去烹了它。

母鹿跟着秦西巴叫唤。

秦西巴不忍心,放开小鹿还给了母鹿。

孟孙氏回来后,问鹿在哪里。 秦西巴回答说:小鹿的妈妈跟在后面哀啼,我实在不忍心,私自放了它,把它还给了母鹿。

孟孙氏很生气,把秦西巴赶走了。 过了一年,又把他召回来,让他担任儿子的老师。 左右的人说:秦西巴对您有罪,现在却让他担任您儿子的老师,这是为什么?孟孙氏说:他对一只小鹿都不忍心伤害,又何况对人呢?【另一版本】鲁国贵人孟孙君打猎打到了一只小鹿,便让秦西巴先带回去,准备杀了吃掉。

结果秦西巴走在回去的路上,一只母鹿一直跟随着他,并且啼叫。

秦西巴不忍心,于是把小鹿放了,还给了它的母亲。 小鹿跟随着母亲离开了。

孟孙君很生气地说:我打猎获得的小鹿,你放了它,为什么?秦西巴说:路上母鹿一直跟在后面啼叫,我实在不忍心,就私自把小鹿放了,让它跟母鹿走了。

过了一年,孟孙君又把他召回来担任太子的老师。 左右的人说:秦西巴对您有罪,现在却让他担任您儿子的老师,这是为什么?孟孙氏说:他对一只小鹿都不忍心伤害,又何况对我的儿子呢?启示孟公角度:我们要知人善任。 秦西巴角度:仁慈最终会获得别人的认可。

注释①纵麑(ní):放走小鹿。

麑,小鹿。 ②窃:私下,谦辞。

③傅:任辅导责任的官或负责教导的人。 在文中指老师。 ④使:派,命令,让。

⑤猎:打猎。 ⑥烹:烧,煮。 ⑦啼:啼叫。

⑧忍:忍心⑨居:过了⑩安:哪里11.诚:的确问答解释加粗的词语:1.持归烹之:拿2.居一年:过了3.求麑安在:哪里翻译句子:1.臣诚弗忍,窃纵而予之我实在不忍心,就私自把小鹿放了,让它跟母鹿走了。 2.夫一麑而不忍,又何况于人乎!秦西巴连一只小鹿都不忍心伤害,何况是对人呢!秦西巴纵麑的原因是:麑母随之而啼,秦西巴弗忍,纵而予之。 (用原文回答)从孟孙对秦西巴前后态度的变化中,你得到的启示是:1.我们要知人善用。

2.仁慈最终会获得别人的认可。

3.知错就改。 4.不计个人恩怨。

5.自己认为正确就不要怕得罪人。

上一篇:孟浩然《舟中晓望》全诗赏析

下一篇:没有了

友情链接